Ярослав Галущак: Праці В.В. Грабовецького на сторінках видань "Вісник Прикарпатського університету" та "Галичина": бібліографічне дослідження

У статті, присвяченій творчій та науковій спадщині академіка В.В. Грабовецького, розглядаються його праці, що були опубліковані у наукових виданнях факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зокрема, акцентується увага на публікаціях, присвячених історії Галицько-Волинського князівства, козацької та гайдамацької України. В статті зосереджується увага на ролі досліджень академіка В.В. Грабовецького у формуванні сучасного наукового історичного дискурсу.
Ключові слова: В.В. Грабовецький, історія України, Галичина, краєзнавство, бібліографічне дослідження.

У сузір’ї відомих вченних Прикарпаття яскравою зіркою представлене ім’я відомого вченого, історика, краєзнавця, академіка Володимира Васильовича Грабовецького (1928-2015). Він зростав при трьох окупаційних режимах, більшу частину наукової діяльності провів за умов радянського партійно-тоталітарного диктату, безперервного тиску на свідому західноукраїнську інтелігенцію, але зумів зберегти свій «тихий патріотизм» і вже в літньому віці зустрів незалежність України та свободу для науково-дослідницьких студій. Вчений повністю присвятив своє життя історичній науці, дослідженню феномену Галичини в загальносвітовому контексті, прищепленню студентству інтересу до історії України та рідного краю. Попри велику різноманітність напрямів дослідницької та громадської діяльності, головним напрямом досліджень В.В. Грабовецького завжди була історія України, а основним напрямком зацікавлень – історія Галичини періоду феодалізму й нового часу, а також опришківство як соціально-культурний феномен.
З величезної кількості праць академіка В.В. Грабовецького, опублікованих у найрізноманітніших виданнях, з метою висвітлення й подальшого дослідження наукової спадщини, хочемо виокремити його статті в наукових виданнях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а саме у «Віснику Прикарпатського університету. Серія Історія» (далі в тексті – «Вісник…») та журналі «Галичина. Науковий ікультурно-просвітній краєзнавчий часопис» (далі в тексті – «Галичина»). З 1998 р. В.В. Грабовецький був одночасно членом редколегії даних видань.
У «Віснику…» за 1998 р. В.В. Грабовецький публікує статтю «Столиця Ростиславичів і Романовичів у міжнародних відносинах ХІІ-ХІІІ стт. (до 1000-річчя заснування Галича)» [7], в якій висвітлює даний період історії та показує Галич як столицю Галицькоої та Галицько-Волинської держави, що підтримує зовнішньополітичні стосунки з країнами тодішнього середньовічного світу – Польщею, Угорщиною, Візантією, Німеччиною та відіграє важливу роль в тодішній європейській політиці.

У часописі «Галичина» за 1998 р. Володимир Грабовецький у співавторстві з Марією Вуянко публікує статтю «Проблеми історії Галицько-Волинської держави та княжого Галича в працях Івана Крип’якевича» [8], продовжуючи тему попередньої публікації, а також вшановуючи наукові здобутки свого наукового наставника І.П. Крип’якевича.
У «Віснику…» за 1999 р. вчений публікує статтю «Об’єднання Галицько-Волинських земель в єдину державу – спадкоємницю Київської України-Руси (до 800-річчя утворення Галицько-Волинського князівства)» [6], в якій зображує дуже відповідальний момент в історії України – історичне об’єднання в 1199 р. Галицького та Волинського князівств у єдину могутню європейську державу.
У «Віснику…» за 2001 р. дослідник публікує статтю «Битва 1245 року під Ярославом – славна сторінка в історії військового мистецтва (до 800-річчя народження Данила Галицького)» [2], в якій зображує важкий період в історії Галицько-Волинського князівства та політичну і військову майстерність її володаря, княза Данила Галицького.
Так, у серії статтей професор В.В. Грабовецький висвітлив події ХІІ-ХІІІ ст. в історії України  періоду Галицько-Волинської держави, звершення її правителів, зовнішню і внутрішню політику та саму історичну епоху її існування.
А вже у статті «Битва під Батогом – славна сторінка в історії Хмельниччини» [1], опублікованій у «Віснику …» за 2002 р., вчений розкриває славну сторінку з історії України – період національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.), його переможну битву під Батогом та її позитивні суспільно-політичні наслідки для України.
Академік В.В. Грабовецький публікує у «Віснику…» за 2004 р. до 60-річчя відомого краєзнавця і колеги біографічну статтю «Богдан Гаврилів – дослідник історичного краєзнавства Прикарпаття» [3], в якій висвітлив життєвий шлях і науковий доробок вченого-краєзнавця.
У часописі «Галичина» за 2005 р. дослідник публікує статтю-повідомлення «Новий документ з історії гайдамацького руху» [5], в якій розкриває раніше невідоме в історичній науці джерело – витяг з листа невідомого автора від 18 березня 1746 р.  В даному документі детально висвітлюється період найбільшого піднесення гайдамацького руху, а саме Коліївщина – збройна боротьба українського народу в XVIII ст. за національно-релігійне визволення.
У ювілейному випуску часопису «Галичина» за 2013 р. пубікується велика праця В.В. Грабовецького «Мої незабутні зустрічі з духовною і творчою елітою України» [4], в якій за спогадами минулих літ вчений висвітлює моменти свого спілкування з визначними діячами науки і мистецтва, а також духовенством українських церков.
Доля, життєвий і творчий шлях академіка В.В. Грабовецького є цікавими й повчальними. По собі він залишив вагомий за змістом і величиною науковий доробок, який ще потребує грунтовного і ретельного вивчення істориками та бібліографами.
Джерела та література.

1. Грабовецький В. Битва під Батогом – славна сторінка в історії Хмельниччини // Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія. – 2002. – Вип. 6. – С. 15-23.
2. Грабовецький В.В. Битва 1245 року під Ярославом – славна сторінка в історії військового мистецтва (до 800-річчя народження Данила Галицького // Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія. – 2001. – Вип. 4-5. – С. 3-8.
3. Грабовецький В. Богдан Гаврилів – дослідник історичного краєзнавства Прикарпаття (до 60-річчя краєзнавця) // Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія. – 2004. – Вип. 8. – С. 3-8.
4. Грабовецький В. Мої незабутні зустрічі з духовною і творчою елітою України // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – Ч. 22-23. – С.29-88.
5. Грабовецький В. Новий документ з історії гайдамацького руху // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2005. – Ч. 11. – С.229-230.
6. Грабовецький В. Об’єднання Галицько-Волинських земель в єдину державу – спадкоємицю Київської України-Руси (до 800-річчя утворення Галицько-Волинського князівства) // Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія. – 1999. – Вип. 2. – С. 17-26.
7. Грабовецький В. Столиця Ростиславичів і Романовичів у міжнародних відносинах ХІІ-ХІІІ століть (до 1100-річчя заснування Галича) // Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія. – 1998. – Вип. 1. – С. 3-13.
8. Грабовецький В., Вуянко М. Проблеми історії Галицько-Волинської держави та княжого Галича в працях Івана Крипякевича // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 1998. – Ч. 1 (2). – С.11-18.


Ярослав Галущак
Труды В.В. Грабовецкого на страницах научных изднаний «Вісник Прикарпатського університету» и «Галичина»: библиографическое исследование

В статье, посвященной творческому и научному наследиям академика В.В. Грабовецкого, рассматриваются его труді, опубликованные в научных изданиях факультета истории, политологии и международных отношений Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. В частности, акцентируется внимание на публикациях, посвященных истории Галицко-Волынского княжества, казацкой и гайдамацкой Украины. В статье концентрируется внимание на роли исследований академика В.В. Грабовецкого в формировании современного научного исторического дискурса.
Ключевые слова: В.В. Грабовецкий, история Украины, Галичина, краеведение, библиографическое исследование.

Jaroslav Galushchak
The works of V.V. Grabovetskyj in the scientific journals "Visnyk Prykarpatskogo unіversitetu" and "Galychyna": bibliographic research

In an article on the creative and scientific heritage of Academician V.V. Grabovetskyj, considered his studies, published in scientific journals of the Faculty of History, Political Science and International Relations of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. In particular, attention is focused on publications on the history of Galicia-Volyn principality, Cossack and Haidamak Ukrainian. The article focuses on the role of academic research V.V. Grabovetskyj in the formation of modern scientific historical discourse.
Keywords: V.V. Grabovetsky, history of Ukraine, Galicia, regional studies, bibliographic research.

Ярослав Галущак,
Провідний бібліотекар Наукової бібліотеки
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Комментариев нет:

Отправка комментария

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...