Ярослав Мельник: До питання стереотипу родини в українській етнокультурі: лінгво-семіотичний та ментально-соціологічний аспекти

Беззаперечним фактом є те, що лінгвістика останніх десятиліть змінила свою методологію та парадигму. Інтегральні тенденції охопили всі галузі гуманітарних знань. Наслідком цих процесів є те, що в епіцентрі науки про мову опинилась людина-мовець, а простір наукових зацікавлень лінгвістики значно розширився. У межах нового, розширеного поля лінгвістики запозиціоновані літературно-художня творчість, культурно-історичні феномени, текстологія, ментально-світоглядні чинники, культурна пам’ять, міжкультурна комунікація, інформаційні процеси, синергетико-еволюційні динаміки, дискурсологія, етнопсихолінгвістика та низка інших як генеральних, так і маргінальних галузей [22, с. 7–10]; [3, с. 6]. Такі зміни породжені багатьма чинниками, і ключовим є низка відкриттів та революцій у природничій та гуманітарній сферах, які спостерігалися у другій половині ХХ ст. та на початку ХХІ ст. (результатом цих змін є нанотехнології, комп’ютеризація інформаційних систем, формування всесвітньої інтернет-павутини, радикальні зміни у масмедійному просторі та багато ін.). Також актуальним складником цих процесів є руйнація марксистсько-ленінської ідеології у світовому масштабі і позбавлення гуманітарної науки тягаря матеріалістичної ідеології. Крім зазначених, відбулись відкриття у сфері мікробіології, медицини, генетики, ядерної фізики та ін., які позначились на системі знань про світ, людину та суспільство. Ці тенденції вивели комплекс мовознавчих наук на якісно вищий рівень. Крім зазначених тенденцій, у рамках самої лінгвістики теж відбулось оновлення і формування нових напрямків (тут можна назвати, наприклад, генеративну лінгвістику, когнітивну лінгвістику, психолінгвістику, лінгвофілософські вчення, лінгвокультурологію, лінгвосеміотику та ін.) [22, с. 11]. І, врешті-решт, у 70–80-х роках ХХ ст. у комплексі лінгвістичних знань окреслилися нові епістемологія та методологія, які на початку ХХІ ст. були визнані навіть ортодоксальними скептиками.

Еволюційний стрибок у сфері гуманітарних наук дав змогу з'ясувати низку питань, які були в епіцентрі наукових розвідок упродовж тривалого часу, але паралельно з цими досягненнями на поверхню виплив комплекс інших запитань, які раніше не вирізнялись актуальністю. Еволюційна динаміка у галузі гуманітарних наук і лінгвістики зокрема відбулася завдяки напрацюванням таких дослідників, як В. Гумбольдт, О. Потебня, Ф. де Сосюр, М. Бахтін, Л. Вітгенштейн, Р. Якобсон, К. Леві-Строс, Г. Г. Гадамер, Р. Барт, Б. Сепір та багато інших. Упродовж другої половини ХХ та початку ХХІ століть цей горизонт досліджень розширений завдяки доробкам Н. Хомського, М. Караулова, Ю. Степанова, Ю. Лотмана, А. Вежбицької, Р. Фрумкіної, І. Стерніна, Ч. Пірса, Ч. Морріса, Ж. Дюбуа, О. Кубрякової, М. Фуко, У. Еко, Г. Гачева, а також дослідників у дотичних до лінгвістики сферах – семіотики, соціології, психології, філософії, культурології та ін. Характерною для цього періоду є поява нових синтетичних галузей знань, таких як етнопсихолінгвістика, текстологія, лінгвосеміотика, корпусна лінгвістика, дискурсологія, теолінгвістика, наратологія, лінгвокогнітологія, неориторика, синергетика та ін. [22, с. 15], [5, с. 5].

Презентація книжки Григорія Гусейнова "Вітер зі сходу"


15 вопросов и ответов о юртах: что нам известно о самом древнем жилище?

Юрта – это круглый дом кочевника, укрытый войлоком или шкурами. Это знает каждый взрослый и даже ребёнок. Но что ещё нам известно о праматери всех жилищ? Оказывается, что совсем немного. Давайте разбираться!

***
1. Откуда взялось название «юрта»?
Слово юрта пришло в русский язык из тюркского «jurt». Первоначально оно переводилось как «народ», позже так стали называть жилища кочевого народа, пастбища и даже родовые земли. В современных казахском и кыргызском языках есть слово «ата-журт» – отечество или родина, но буквально это словосочетание переводилось как «отцовский дом». Сходное по звучанию с юртой слово имеется и в монгольском языке – гэр, здесь это также синоним дома. Получается, что с языков многих кочевых народов «юрта» переводится просто как «дом» или «жилище», что подчёркивает её важность и значимость. По монгольски, наименование такого жилища, будет "гэр".

2. Когда появились первые юрты?
Об этом до сих пор спорят учёные, искусствоведы и историки. Наиболее распространены две версии: XII-IX или VIII-V века до н.э. Первая версия предполагает, что юрты – это жилища андроновцев, живших на Урале, в Сибири и Средней Азии ещё в бронзовом веке. Но их варианты юрты похожи на бревенчатые хижины, то есть не совсем такие, какими из знают сейчас. А вот жилища кочевников, живших на той же территории в VIII-V веках, практически такие же, какими мы сегодня знаем юрты. Достоверно известно, что юртами пользовались хунны, тюрки, монголы, казахи и туркмены, но у каждого народа были свои варианты.

3. Почему юрта круглая?
Казалось бы, простой вопрос, какой чаще всего задают дети. Но ответить на него не так легко. Сегодня много говорится о сакральном смысле круга и значимом делении внутренней площади. Но все эти размышления появились намного позже, чем привычная форма. Учёные утверждают, что кочевники, жившие в степях, выбрали круглую форму из-за того, что она имеет наименьшую сопротивляемость к ветру, который гуляет постоянно. Именно такие жилища могли выстоять в любой ураган. Уже много позже физики и строители доказали, что круглые здания ещё и наиболее устойчивы, а также гораздо вместительнее своих четырёхугольных собратьев.
***
4. Чем монгольская юрта отличается от тюркской?
Монгольская и тюркская юрта хотя и очень похожи, но всё же имеют незначительные различия. Они обе произошли от древнетюркского прототипа. Тюркская юрта состоит из раздвижного основания (кереге), купола (ууки), подвижных канатов (сагнаки) и шанырака (отверстия в куполе) [вся терминология указана с казахского языка и может иметь другие названия у других тюркских народов]. Вход может закрываться дверью или войлочным полотнищем. В свою очередь, монгольская юрта состоит из деревянного каркаса (ханы), наклонной кровли из жердей (уни), центральных опор и тундюка (аналог шанырака). Вход обычно закрывается стёганым войлочным полотнищем.

Ferhad Turanly: The national liberation movement of the Azerbaijanis

The national liberation movement of the Azerbaijanis

The cause of the tragic event that occurred on 19 – 20 January 1990 was the national rebellion of the people as well as a powerful resistance of the Azerbaijanis to the Communist and totalitarian regime of the Union of Socialist Soviet Republics (USSR). The latter one is considered to be a national revolutionary movement. At that tie on the order from Moscow of the highest authorities of the USSR an invading attack was begun of different military arms onto the territory of Azerbaijan. Particularly, tank and landing military units of the RSFSR's troops entered Baku and began to beat severely the peaceful people, ruined quite a lot of dwelling and even historical monuments. Millions of the country's population people upraise to struggle for the independence of Azerbaijan and announced that all over the world. Baku quickly turned into an arena for battles between the rebelled Azerbaijanis and their enemies.
In those battles the Azerbaijanian people manifested its heroism, and many of the best of that people son died for the national freedom.
In the photos: the killed in the streets and on the squares of the city of Baku (on 19 – 20 January, 1990 г.) while fighting against the invaders, an attack on the peaceful population of the military machines in the streets and on the squares of the city of Baku, movement of the national resitance of the Azarbaijani on the Freedom Square on 19 – 20 January, 1990, Alley of the Killed for Freedom in th city of Baku.

Національно-визвольний рух азербайджанців!

Причиною трагічної події, яка сталася 19 – 20 січня 1990 року, стали всенародне повстання та потужний супротив азербайджанців комуністичному та тоталітарному режиму СРСР, які оцінюються як національно-революційний рух. В той час за наказом із Москви, Центрального керівництва СРСР почався загарбницький наступ різних родів військ на територію Азербайджану. Зокрема, підрозділи танкових і десантних військ РСФСР вступили в Баку та почали жорстоко вбивати мирних людей, зруйнували чимало житлових будинків та історичних пам’ятників. Мільйони людей країни піднялись на боротьбу за незалежність Азербайджану та проголосили про це на увесь світ. Баку швидко перетворився на арену боїв між повсталими азербайджанцями та їх супротивниками.

В цих боях азербайджанський народ справді продемонстрували свій героїзм, а багато кращих синів цього народу загинули за свободу.
На світлині: загиблі на вулицях та майданах м. Баку (19–20 січня 1990 р.) у боротьби з московськими загарбниками, атака на мирне населення військової техніки по вулицях та майданах м. Баку, Рух національного супротиву азербайджанців на Майдані Свободи 19 – 20 січня 1990 р., Алея загиблих за свободу в м. Баку.

Azərbaycanlıların Milli Azadlıq Hərəkatı!
Hörmətli soydaşlarım!

Geyd etmək lazımdır ki, 19-20 yanvar (1990-cı il) hadisəsi, Azərbaycan tarixində milli azadlıq və dövlət müstəqilliyimiz uğrunda SSRİ kommunist və totalitar rejiminə qarşı azərbaycanlıların qüclü bir milli-ingilabi hərəкatı olaraq qiymətləndirilməlidir. O tarixdə, Moskvadan SSRİ-nin mərkəzi rəhbərliyinin əmrilə müxtəlif qoşun dəstələrinin, o cümlədən tankların və başqa hərbi texnikalardan ibarət qoşunların Azərbacana hücum etməsi, dinc və azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxan insanların kütləvi qırğınına səbəb oldu. Milyonlarla insan azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxaraq Azərbaycanın müstəqilliyini bütün dünyaya elan etdilər.

Ушёл поэт, всеми брошенный и преданный. И до сих пор не оценён.

"В этот день 37 лет назад был убит великий русский писатель Варлам Шаламов.

Почему убит? Потому что, обстоятельства его смерти читаются, как один из его рассказов.
Пен-клуб Франции присудил В. Шаламову премию за его прозу. Иностранные корреспонденты, расквартированные в Москве, ринулись на поиски героя. «И нашли его в гадюшнике, пропахшем мочой и преисподней».

На наплыв посетители к такому пациенту не понравился директору интерната — он позвонил в КГБ и попросил оградить… Те, конечно, быстро пришли на помощь (директорами у нас становятся люди, которым органы всегда готовы прийти на помощь, взаимообразно).

Состряпали освидетельствовали обитателя «Дома ветеранов», признали безумным и предписали перевод в психушку. В любом казенном заведении ты облачен в казенную пижаму, которая на учете у директора. А потому — пижаму «Дома ветеранов» с В. Шаламова сняли, а пижаму психушки — надели только, когда привезли.

Обмороженного, больного старика везли в январскую метель голышом!.. Еще «заплутали»…
Он продержался еще 72 часа - «Чтоб они, суки, знали» - крупозное воспаление легких.

...Мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
Мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землей
(В.Шаламов)

Christopher J. R. Tolkien (Nov. 21, 1924 - Jan. 16, 2020) - Memory Eternal!

A local French newspaper has reported that Christopher John Reuel Tolkien, third and youngest son and literary executor of the great Prof. J. R. R. Tolkien (1892-1973), has passed at the age of 95 in the French village where he lived:

https://www.varmatin.com/culture/christopher-le-fils-de-jrr-tolkien-sest-eteint-dans-le-var-a-lage-de-95-ans-448318

(Confirmation from the Tolkien Society: https://www.tolkiensociety.org/2020/01/christopher-tolkien-has-died/)

Tolkien scholars and fans owe an inestimable debt to this great man whose life became defined by presenting his father's work to the world. The vast majority of the published Tolkien corpus is available because Christopher made it so, spending decades sorting, editing, commenting and publishing the enormous manuscript collection that his father left behind after his death in 1973.

In addition to The Silmarillion (1977), Christopher Tolkien published dozens of other works by his father, often detailing painstakingly the complicated manuscript history of various works that would be unknown but for his monumental labors. The academic field of Tolkien Studies was essentially created by virtue of his long work.

He also drew the original maps published in his father's works. What the map of Middle-earth looks like to us is largely from his hand.

He was an accomplished academic and translator in his own right and also wrote fiction of his own. More on his remarkable life here:

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Tolkien

He was the very last of the Inklings. Namárië!

---

If you are among the many Christians who love Tolkien's works and are grateful for what his son Christopher gave to us, please check out The Christ & Tolkien Conference: Visions of Paradise, to be held Oct. 1-3, 2020, at Trinity International University in Deerfield, Illinois (north of Chicago).

More here: http://christandtolkien.com/

Я.В. Пилипчук: Кыпчаки в Китае

Исследование посвящено истории кыпчаков в Китае. Подобно тюркам в других государствах, кыпчаки вышли на ведущие позиции благодаря военным успехам. Большую роль в становлении кыпчакской гвардии сыграл Тутуха из правящей династии восточных кыпчаков. Потомки Тутухи занимали высокое положение при дворах императоров династии Юань. Иль-Тимур стал всесильным мажордомом при слабых императорах. Канглы также занимали высокие посты при династии Юань. Как кыпчаки, они отметились и как полководцы. К упадку влияния кыпчаков при дворе привело соперничество с другими этническими группами. Кыпчакская аристократия, временно утратив власть в Дешт-и Кыпчак, имела высокий статус в Китае.

Отдельные аспекты их истории в Китае исследованы учёными-востоковедами, в частности Е.И. Кычановым, Р.П. Храпачевским, А.Ш. Кадырбаевым, П. Пелльо и Л. Амби. Источниковый базис данных исследований представлен китайскими хрониками «Юань-ши» и «Синь Юань Ши» [1]. Кроме китайских хроник, использовалась хроника «Собрание летописей» персидского летописца Рашид ад-Дина. В исследовании рассмотрена история кыпчаков и кыпчакской гвардии в Китае, начиная с правления каанов Золотого рода и завершая последним императором династии Юань Тогон-Темуром. Следует отметить, что в русской куманологической науке утвердилось убеждение в том, что монголы уничтожили кыпчакскую аристократию. Но это не совсем так, так как значительная часть кыпчаков была отправлена в Монголию и Китай.

Несмотря на то, что пребыванию кыпчаков в Китае был посвящён ряд исследований, однако в них освещались отдельные аспекты, и некоторые вопросы истории были освещены неполно. Исследования Е. Кычанова, П. Пелльо и Л. Амби освещают историю Тутухи и его потомков. Р.П. Храпачевский сосредоточен на истории кыпчакской гвардии и личности самого Тутухи. Но наиболее подробно история кыпчаков и канглов в Китае была освещена А.Ш. Кадырбаевым. Не смотря на это, современное состояние изучения проблемы заставляет использовать новейшие исследования как на русском, так и на английском языках, изданные на Западе. Западные исследования отличаются большим вниманием непосредственно к истории династии Юань. В частности история кыпчаков была схематически рассмотрена в статье Ч.Дж. Гальперина.

99 лет назад в Софии был издан сборник статей «Исход к Востоку/ Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев»

99 лет назад в Софии был издан сборник статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», который ознаменовал рождение евразийства как принципиально нового идейно-политического движения. Полагаю, многим будет интересно узнать о его содержании.

«ИСХОД К ВОСТОКУ. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев»
– сборник статей четырех авторов (П. H. Савицкого, П. П. Сувчинского, H. С. Трубецкого и Г. В. Флоренского), вышедший в начале августа 1921 в Софии и ознаменовавший собой начало движения евразийства. Выходу сборника предшествовали споры по поводу опубликованной годом ранее книги Трубецкого «Европа и человечество», где обосновывалась идея гибельности для неевропейских народов идеологии европоцентризма. Сборник выявил расхождения в подходах и убеждениях, но необходимость поиска самобытного пути к возрождению России разделялась всеми авторами.

Савицкий – статьи «Поворот к Востоку», «Миграция культуры», «Континент и океан (Россия и мировой рынок)» – выдвинул географические и экономические аргументы в пользу самобытности. Россия занимает суперконтинентальный регион и не может конкурировать с океанической системой хозяйства вследствие высоких издержек наземного транспорта. Она вынуждена в основном торговать с ближайшими соседями по континенту и заинтересована в их развитии. Ведение хозяйства по «океаническим» правилам игры привело бы ее к разорению. Россия занимает к тому же северный регион, и поэтому ее сельское хозяйство также неконкурентоспособно. Но это не повод для отчаяния. Россия и в этих неблагоприятных условиях создала великое государство и великую культуру, и закономерности миграции культур также свидетельствуют о том, что центры концентрации творческой энергии перемещаются именно в районы с менее благоприятными природными условиями.

Некоторые сведения про азербайджанский язык

1. Азербайджанский тюркский язык (35-40 млн носителей) является вторым тюркским языком по распространённости после турецкого.

2. Как в азербайджанском, так и в турецком языке нет понятия «турецкий язык» и «турки». Поэтому азербайджанский язык в Турции и Азербайджане называют «Azerbaycan türkçesi» (тюркский Азербайджана), а турецкий – «Türkiye türkçesi» (тюркский Турции).

3. Городом с самым большим числом носителей азербайджанского языка является не Баку, а Тегеран. Этим языком там владеют до 4 млн человек. На втором месте Баку (3,8 млн), на третьем Тебриз (1,3 млн).

4. Официальной литературной версией языка является не бакинский диалект, а шамахинский.

5. Азербайджанский язык делится на северную (Азербайджан) и южную ветвь (Иранский Азербайджан, Нахичевань, выходцы из Армении) диалектов.

6. Азербайджанский язык до 1936 года назывался просто türkçe, термин был введён И.В. Сталиным для отдаления азербайджанцев от «турков-капиталистов».

7. Турецкие лингвисты не считают этот язык отдельным, а считают единым с турецким языком, где за основу литературного взяли разные диалекты.

8. В азербайджанском языке практически нет исключений, громоздкого набора согласных в словах, труднопроизносимых звуков. Всё строится на правилах. Подобная простота и универсальность послужила быстрому распространению языка в регионе.

9. В азербайджанском языке нет звонких и твёрдых согласных. Есть лишь полузвонкие и полутвёрдые.

10. В азербайджанском языке есть неопределённый артикль «bir(bi)». Определённый артикль стоит в конце в виде – i,ı,u,ü. Например, papaq – bir papaq – papağı (шапка).

Лев Гумилёв: Предисловие к сборнику «Тибетские народные песни» (М., 1958)

Панчен-лама, Мао и Далай-лама. 1956
Тибет и его своеобразная культура долгое время были загадкой не только для широких читательских масс, но и для исследователей-востоковедов. Сначала маньчжурские императоры династии Цинь, а потом английские империалисты охраняли территорию и народ Тибета от влияний мировой культуры, культивируя вместе с этим его отсталость.

Суровое тибетское плоскогорье, с его резко континентальным климатом, было освоено человеком сравнительно поздно. В древности предки тибетцев жили в верховьях Желтой и Голубой рек и в тропических лесах юго-западного Китая. В IV-V веках они распространились до среднего течения реки Брамапутры и поднялись вверх по ней. Там они основали в VII веке первое тибетское государство, известное в исторической литературе под названием Туфань. В то время тибетцы были воинственным народом, представлявшим угрозу даже для такого соседа, как Китай блестящей эпохи Тан. В эпоху расцвета Туфани тибетские владения охватывали Восточный Туркестан, западный Китай и оба склона Гималаев. С Туфанью считались тюркский каган и арабский халиф, а китайский император был бессилен остановить стремительные набеги тибетской конницы, проникавшей даже во внутренние области Китая.

Великий китайский поэт Ду Фу писал:

На белых конях по Китаю несутся туфани,
Везде повстречаешь ты всадника в желтом тюрбане.
Дворцы, что от Суйской династии приняты нами,
Не слишком ли часто сжигаются ныне врагами? [1]

В эту эпоху идеологией тибетцев была “черная вера” – бон. Эта еще малоизученная религиозно-философская система была основана на поклонении Матери-Земле и бесчисленному сонму разнообразных духов, причем включала в свой культ человеческие жертвоприношения и чародейство. Могущественная корпорация жрецов так стесняла власть царя, что последний принужден был искать поддержки на стороне. В VII веке Срон-цзан гамбо пригласил из Индии буддийских монахов и построил первый храм в Лхассе, тем самым начав борьбу против местной религии. Борьба эта продолжалась около тысячи лет. Сопровождаясь заговорами, тайными убийствами, переворотами, она подорвала силу царства Туфань, и в Х веке оно распалось, оставив страну в состоянии анархии. В эту эпоху феодальной раздробленности горные замки и укрепленные монастыри вели ожесточенную борьбу между собой.

Володимир Єшкілєв: Про блиск і жебротність проксі-ідеологій

Постмодернізм був зіпсований (чи то травмований) родовою брехнею. А інші казали – шизоїдною правдою. З одного боку отці Постмодерну повідомили світу, що ієрархії текстів у минулому. Що сонети Шекспіра і напис на стіні вбиральні тепер розглядатимуться крізь парадигму «рівноправної присутності висловлювання». Але з іншого боку ті ж отці Постмодерну почали ділити тексти на фронтальні (відстійні) та іронічно відсторонені (продвинуті).

Першим призначено було обслуговувати Царство Розваг (для простаків), а другим – Царство Інтелектуалів (ну майже платонівських володарів-філософів), які мали з іронічним відстороненням коментувати і пояснювати цей світ примітивним мешканцям Царства Розваг. І ніхто не поставив отцям Постмодерну простого питання: “А як бути з написом на стіні вбиральні, яке прирівняли до сонетів Шекспіра?”

Зрештою, в цьому запитанні можна було запідозрити профанську фронтальність, тому інтелектуали боялися його ставити (а раптом скажуть, що вони не інтелектуали). Простуваті з Царства Розваг також цього не питали, бо так і не змогли второпати, що ж спільного у Шекспіра з нашкрябаним на стіні туалету “Люда, ти кончина сука”.

На цьому й погорів отой весь довбаний Постмодерн. Усі чекали обіцяної рівноправної присутності висловлювання, а натомість отримали нову ієрархію, на вершині якої стояла продажна й порношизоїдна Експертократія, а жандармська функція була віддана громадським активістам та іншим довбодятлам з різноманітних НДО.

Кирилл Серебренитский: Метаистория и конспирология

...аварский аул Хунзах на севере Дагестана и буришское княжество Хунза(х) на севере Индии: для академического учёного это - случайное созвучие, для поэта - изысканная симметрия фонем.

Сходство квази-калатравского креста из города Куэнка, в Ла Манче, Испания, и плетёного иранского солярного символа в Кубачи, в южном Дагестане: академический учёный обязан на это пожать плечами, но он вполне может уступить место художнику.

Я - вот о чём: конспирология, или, точнее, философствующая на средневековый алхимический манер метаистория и её деревенская простодушная внучка - фолк-хистори, - были бы прекрасны, и даже - необходимы, если бы не объявляли кухонную войну академической науке. И не жили бы только этой войной. А бежали бы впереди, разведывая дорогу.

Конспирология, на самом деле, совершенно не нуждается в нарративной зоне, которую занимает академическая история. Она не должна туда лезть, как в переполненный вагон, с воплями "я с ребёнком", "я титульная нация" или "трудящему человеку присесть некуда".

Нарратив не нужно делить. Но его следует разграничивать для того, чтобы осваивать разными методами, не задевая контрабас черенком лопаты.

Вместо того, чтобы осваивать собственные пространства, метаисторики современные уныло паразитируют на академическом нарративе (с отставанием в 20-30 лет, потому что используют те огрызки, которые валятся в мусорный бак популяризации). Соответственно, они ведут себя как вечно голодный и злобный холоп, который вынужден доедать остатки за барином и, при этом, искренне не понимает, чем он хуже барина, оттого и злится. Меня ещё в молодости именно это от них отталкивало.

Метаистории всего лишь нужно осознать себя в роли совершенно особого феномена, близкого, но параллельного научной истории. Переродиться в облике когнитивной игры, довлеющей, скорее, к искусствам.

Проникновение в пограничные созвучия и соцветия смыслов, романтически-авантюрные зигзаги по гипертексту, вольная эквилибристика на фронталах восприятия, - это то, что академическая наука не может (и не должна) себе позволить, но то, что порой ей нужно, даже необходимо - в помощь.

И всё было бы хорошо. ...Если бы позиции во главе метаистории не захватили бы воинственные угрюмые дураки, для которых главная интенция - это: "а чой-та он профессор, а я нет? я тоже книжки читать могу". Но они захватили. Прочно.

***

P.S. Комментарий доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института керамологии НАН Украины Константина  Юрьевича Рахно:

Кирилл, я частично с Вами соглашусь. Нужна такая площадка, на которой проигрывались бы догадки и гипотезы, выдвигались бы смелые теории, прорабатывались бы версии. В том числе, и о распространении символов, о культах и верованиях, о связях между народами.

Помните, были раньше такие научно-популярные книги, типа "По следам Добрыни" или про народную игрушку, с гипотезами, что откуда в орнаментике? Они не были академичны, но и не антинаучны, их было интересно читать и, в принципе, можно было даже сослаться на них, если уж совсем приглянулась версия - без особого греха.  Тогда, в 1970-1980-х, было поколение вдумчивых читателей, они читали побуквенно, осмысливали и строили версии, порой очень здравые.

Вот Мишель Песель, автор "Золота муравьёв". Человек выучил дардский язык, поехал к дардам, записал их фольклор, описал обычаи и увидел всё своими глазами ради проверки метаисторической (?) версии. Я был бы рад, если бы кто-то поехал в один Хунзах, пожил там, всё изучил, а затем во второй. Так от них есть этнографический толк, потому что умный и одарённый человек пусть не докажет что-то там, но увидит, подметит и опишет важные и интересные подробности.

Да и у каждого академического учёного есть свои сложно доказуемые теории или такие пространства, где движешься по интуиции.

Тут причина - для меня - не столько в свойстве этих дисциплин, сколько в общем упадке эрудиции. Было поколение интересных метаисториков, читавших старинные книги, что-то искавших.

10 фактов о саха

1. Якуты сами себя называют «сахалар» – самый северный тюркоязычный народ. Среднегодовая температура в Якутске составляет -10.2°C.

2. По археологическим и этнографическим данным, народ саха сформировался в результате поглощения южными тюркоязычными переселенцами местных племён среднего течения Лены.

3. В расовом отношении народ саха принадлежат к центральноазиатскому антропологическому типу североазиатской расы и характеризуются наиболее сильным проявлением монголоидного комплекса среди тюркских народов.

4. Несмотря на монголоидность, 94% сахалар генетически относятся к гаплогруппе N1a1, которая наиболее распространена у у финнов (60%), латышей и литовцев (по 40%).

5. Территория Саха Сирэ – более трёх миллионов квадратных километров, что в 12 раз больше территории Германии. Это самая большая национальная республика в мире.

6. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в России проживало 478,1 тыс. представителей народа саха.

7. Примерно четверть всех алмазов в мире добывается именно в Саха Сирэ (Республике Саха).

8. До прихода русских, у саха была распространена традиционная религия Айыы. Саха считают себя детьми Бога (Таҥара) и Родственниками Айыы. С XVIII века среди саха распространялось христианство.

9. Фёдор Матвеевич Охлопков – самый результативный снайпер в истории ВОВ, уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских солдат и офицеров. По национальности саха.

10. Сахалар едят сырое мясо – жеребятину в замороженном виде, настроганное стружками или порезанное брусочками. Мясо это чрезвычайно вкусное и полезное, богатое витаминами и прочими полезными веществами, в частности – антиоксидантами.

Охлос и тенсегрити

Охлос - это планетарная аномалия, где феномен человека переместился из биосферы в урбаносферу. В палеолитические времена охлоса не существовало, потому что все друг друга знали персонально. Все отношения были персональными. А охлос - это анонимный социум, участники которого не знают имён, функций, истории жизни, веса своих соседей. В зрелом охлосе граждане расписываются даже в том, что сами себя не знают, поэтому идут к гадалке или психологу. При этом охлос имеет плотную концентрацию и очень жёсткую институциональную структуру. Он отличается от палеолитического "социума богов", как кристалл от газа.

Все члены охлоса относятся к какой-то супергруппе, все что-то обязаны этой супергруппе, все в чём-то виноваты. Но при этом они не знают имён кредиторов и конкретной меры этих обязанностей. Суггестируется общее "чувство долга", зато долг конкретному человеку размывается, часто очень яростно: "Я - НИКОМУ - НИЧЕГО - НЕ ДОЛЖНА". Весьма распространённая чеканная отмазка. Которая предельно далека от истины, являясь копинг-формулой. Ибо всякий член охлоса, его монада - охломон - обязательно должен, всегда и везде: своему начальнику, родственнику, заимодавцу, супервайзеру.

Охломоны практикуют паллиативы, когда общий долг подменяется частным, общая конструкция выстраивается из эфемерных ближних связей. Например "служить Родине" означает беспрекословно выполнять приказы своего личного прямого начальника. Но с него взятки гладки, потому что он действует от имени системы, и подчиняется виртуальному божеству системы - в лице его собственного прямого начальника. Данный механизм тысячу раз высмеивался и критиковался, в том числе в таких блокбастерах, как "Форрест Гамп": "Что означает служить в армии? - Всегда выполнять ваши приказы, сержант!".

Егорий Годунов: "Подсолнечное царство" и его тотемы

Изначально, с профессором Николаем Вячеславовичем Абаевым, мы договорились о публикации эссе, которое будет содержать весьма доступное понимание изложения по сути мистического текста с доступным описанием сакральной геометрии построения тотемов в двух родственных Традициях:  Северной Лесной Традиции Поморов и Горно-Таежной Традиции Саянидов, с совершенно одинаковыми тотемами, которые далее будут представлены в настоящей книге о “Подсолнечном Царстве и Царевне Лебедь”.

Прежде написания книги были уже окончательно подготовлены к возможности изготовления, (в виде обережных ювелирных украшений), пять воплощенных боевых, то есть защитных тотемов Северной Дивы Славян и Русов - Лесной богини Зеваны. Исторически, со времен падения Арконы - последней Ведической Столицы Славянского Царства в Европе, еще не было ни одного известного сведения о заново воссозданных и посвященных именно ей, как боевой богине, Оберегах, которые охраняют путника Северного Царства не только во всех Трёх известных Мирах - Небесном, Земном, Объединенном Подводном и Подземном Мире, но также и на его пути к самым Далёким Звёздам Тридевятого Царства нашей Вселенной, то есть везде, где только Царит Жизнь.

Но всё же основновная Линия самой “Книги” - это напоминания о том, что изначальная Русь во времена правления Годуновых уже именовалось как и прежде, еще в незапамятные времена, “Единым Подсолнечным Царством”. При смене династий, сначала Романовых, а следом за ними и Гольштейн-Готторпов, которые также именовали и величали себя Романовыми, само изначальное “Подсолнечное Царство Великого (Севернонго) Океана” было отделено от Подсолнечного Царства континентальной Руси, и уже не считалось Единой Русью. При том правлении, Таинственное же “Подсолнечное Царство Русского Великого Поморья” весьма заметно уменьшилось в размерах до очертаний “Призрачной Земли некоего Санникова”. При последних двух правящих олднофамильных династиях Романовых, письмена, которые могли бы подтвердить былое Величие “Объединённого Подсолнечного Царства Руси” исчезли совершенно бесследно в особо тёмных водах времен Крепостного Права, обернувшихся в годы их правления Рабством для всей Руси.

Поиск по этому блогу

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...